QualiTravel logo

Všeobecné obchodné podmienky

Sprostredkovania predaja leteckých prepravných služieb vrátane predaja leteniek spoločnosti QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o., Struková 13, 821 05 Bratislava, IČO: 35 901 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33276/B

PREAMBULA

Spoločnosť QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť zameranú predovšetkým na sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek. Za účelom riadneho poskytovania svojich služieb vydáva spoločnosť tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú upravujú vzťahy so zákazníkmi a poskytovanie služieb prostredníctvom internetovej stránky https://www.qualitravel.sk/

Čl. I.

Výklad pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a pre účely obchodného vzťahu medzi spoločnosťou QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o. a jej zákazníkom sa nižšie uvedené pojmy vykladajú nasledovne:

 • QualiTravel - obchodná spoločnosť QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o., Struková 13, 821 05 Bratislava, IČO: 35 901 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 33276/B,
 • VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky
 • Sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb vrátane predaja leteniek - vykonanie všetkých činností smerujúcich k tomu, aby mal zákazník, ktorý požiadal QualiTravel o poskytnutie služby, možnosť uzavrieť s požadovanou leteckou spoločnosťou zmluvu o leteckých prepravných službách registrovaným systémom prostredníctvom verejne prístupnej internetovej siete
 • Rezervácia - je vykonanie úkonu v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho leteckého dopravcu o zákazníkovi smerujúci k tomu, aby zákazník a ním určené osoby boli registrované v systéme ako oprávnené osoby požadovať prepravu z určeného miesta do určeného miesta v určenom čase za podmienok leteckého dopravcu a to prostredníctvom internetovej stránky https://www.qualitravel.sk/. V rámci celosvetového registračného systému sú registrované údaje o zákazníkovi a údaje o osobách, ktoré uvedie zákazník a zúčastnia sa prepravy a to najmä: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia pri určitých kategóriách, alebo ak to vyžadujú podmienky leteckých prepravcov a to najmä pri maloletých deťoch, pri mladistvých vo veku určenom konkrétnou leteckou spoločnosťou, pri študentoch. Súčasťou rezervácie je i presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch, a pokiaľ to umožňujú konkrétne podmienky leteckých dopravcov na určenej linke, tak i špeciálne požiadavky klienta týkajúce sa napr. stravy, nápojov, zdravotných ťažkostí, údaje o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle.
 • Letenka - je doklad o uzavretí zmluvy, na základe ktorej je zákazník oprávnený požadovať od leteckej spoločnosť prepravu osôb a batožiny z požadovaného miesta odletu do požadovaného miesta určenia a letecká spoločnosť je oprávnená požadovať dohodnutú cenu za vykonanie prepravy. Sprostredkovanie uzavretia zmluvy sa uskutočňuje za činnosti QualiTravel-u, prostredníctvom internetovej stránky https://www.qualitravel.sk, cez ktorú prebehne objednanie a potvrdenie objednanej služby. Okamihom zaplatenia dohodnutej ceny za letenku zákazník uzaviera zmluvu o preprave s požadovaným leteckým prepravcom a súčasne súhlasí s podmienkami prepravy (dopravy) tohto prepravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov) sú uvedené na konci týchto VOP v prílohe. QualiTravel pri uzavieraní zmluvy vykonáva činnosť sprostredkovateľa a všetky podmienky prepravy sú výhradne výsledkom dohody medzi zákazníkom a leteckou spoločnosťou a jej všeobecných prepravných podmienok. Z tohto pohľadu QualiTravel nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nedostatky v poskytnutej službe zo strany leteckého prepravcu a z tohto titulu si všetky svoje prípadné nároky spojené s vadami prepravy uplatňuje zákazník priamo voči leteckému prepravcovi.
 • Letenka vo forme elektronického potvrdenia - je potvrdenie o uzavretí zmluvy zaslané prostredníctvom verejnej internetovej siete na určenú e-mailovú adresu zákazníka a predstavuje údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú pri dodržaní potrebnej bezpečnosti a ochrany údajov uložené všetky podmienky dohodnutej leteckej prepravy. Takéto elektronické potvrdenie odporúčame mať pri sebe za účelom preukázania práva na prepravu pri check-in na letisku. Potvrdené môže byť zaslané i z inej stránky automaticky na e-mailovú adresu zákazníka.
 • Cena letenky - je cena určená dohodou strán a predstavuje sumu za prepravné letecké služby. Podmienky jednotlivých leteckých spoločností určujú, čo všetko je zahrnuté v cene letenky a ktoré poplatky nie sú zahrnuté v cene letenky.
 • Letiskové poplatky - poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v mieste odletu. Spravidla je tento poplatok vyberaný súčasne s prepravným - cenou letenky - okrem prípadov, kedy sa platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).

Čl. II. 

Podmienky a spôsob rezervácie

QualiTravel v súlade s právnymi predpismi prevádzkuje internetový portál https://www.qualitravel.sk, prostredníctvom ktorého je možné uskutočniť online rezerváciu letenky ("online rezervačný systém"). Prostredníctvom tohto systému je zákazník oprávnený vyhľadať požadovaný let, čas odletu, čas príletu, cenu a prípadne ostatné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnemu letu a k danej leteckej spoločnosti vykonávajúcej danú leteckú prepravu. V rezervačnej tabuľke si zákazník môže zadať základné kritériá letu, o ktoré má záujem (miesto odletu do požadovaného miesta príletu, dátum odletu, miesto, odkiaľ má zákazník záujem uskutočniť návrat, dátum odletu a pod.). Po vyhľadaní vhodného leteckého spojenia má zákazník možnosť uskutočniť elektronickou formou rezerváciu ním vybraného letu, pri ktorom sú voľné miesta.

Po vykonaní rezervácie bude zákazníkovi vygenerovaný rezervačný kód a zaslané potvrdenie o rezervácii e-mailom na adresu, ktorú zákazník uvedie. Zákazník je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke  www.viewtrip.com, kde v časti "Reservation #" uvedie presne svoj rezervačný kód a časti "Last Name" uvedie zadá svoje priezvisko, prípadne priezvisko inej osoby cestujúceho. Pokiaľ by pri tejto kontrole zistil zákazník akékoľvek nezrovnalosti, je povinný ihneď sa skontaktovať s QualiTravel‑om písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti. Za nezrovnalosť sa pokladá uvedenie akéhokoľvek údaju nesprávne a to aj len s drobnou chybou, napr. nesprávne uvedené meno, priezvisko, resp. uvedenie krstného mena ako priezviska a naopak. V prípade, že si zákazník takto rezerváciu neskontroluje, QualiTravel nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by zákazníkovi prípadne mohli vzniknúť a zákazník si nemôže uplatňovať voči QualiTravel-u žiadne nároky.

V prípade, že zákazník do určenej doby, ktorá je stanovená vo faktúre ako deň splatnosti neuhradí faktúru, rezervácia zanikne z dôvodu podstatného a závažného porušenia zmluvnej povinnosti zákazníka a rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku zákazníka na náhradu škody či na akékoľvek náklady. Cena letenky, ktorú potvrdí systém zákazníkovi pri ukončení rezervácie je cena dohodnutá medzi stranami len do dňa splatnosti na faktúre. Letecký dopravca ja však oprávnený cenu zmeniť. QualiTravel si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú na faktúre nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby alebo zmeny ceny leteckým dopravcom. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystaviť, je zákazník povinný zaslať na e-mailovú adresu letenky@qualitravel.sk žiadosť o vrátenie platby, ktorá musí obsahovať rezervačný kód rezervácie, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý požaduje vrátiť predmetnú čiastku, zníženú o určené poplatky podľa týchto podmienok.

V prípade, ak zákazník do 24 hodín od momentu pripísania celej fakturovanej sumy na účet QualiTravel-u neobdrží potvrdenie na e-mailovú adresu o elektronickej letenke, tak je povinný kontaktovať ihneď v pracovné dni od 9.00 hod. do 17.00 hod. call centrum QualiTravel-u - 0905 535 190.

Zákazník zodpovedá za to, že všetky ním uvádzané údaje týkajúce sa jeho osoby alebo inej osoby, ktorú uvádza ako osobu oprávnenú požadovať prepravu (ďalší cestujúci), budú riadne, správne a pravdivo vyplnené. Uvedené informácie slúžia na identifikáciu zákazníka, ním uvádzanej osoby a jeho rezervácie. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty a pod.), bude o tom zákazník upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. QualiTravel nie je povinný splniť svoje povinnosti a vyhradzuje si právo na nevystavenie dokladu o požadovanej službe v prípade, že zákazník požadované doklady nepredloží, nepredloží ich včas, sú chybné, nesprávne alebo nečitateľné, pričom zákazník nemôže od QualiTravel-u požadovať akékoľvek nároky a nemá nárok na žiadnu náhradu škody, ktorá by zákazníkovi mohla vzniknúť pri nesplnení povinnosti zo strany QualiTravel-u. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie zákazník súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely vystavenia letenky a to svojich osobných údajov ako aj iných osôb, ktoré uvádza. V prípade uvedenia nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov je QualiTravel oprávnený okamžite zrušiť rezerváciu, prípadne upraviť cenu alebo požadovať náhradu akejkoľvek škody spôsobenej uvedením nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov.

Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarify leteckej spoločnosti vzťahujúcej sa k danej letenke. Zákazník je povinný informovať sa pred úhradou a pred vystavením letenky na tieto podmienky a získať tieto informácie z podmienok danej leteckej spoločnosti. QualiTravel si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok. Pri stornovaní už vystavených leteniek bude zákazníkovi okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný administratívny poplatok za každú letenku a všetky letenky nízko-nákladových leteckých spoločností. Tento poplatok bude zákazníkovi účtovaný aj v prípade, že zákazník pri nerefundovateľnej letenke žiada o vrátenie len letiskových poplatkov a tiež v prípade, že bude stornovať letenku, ktorej lety zmenila, alebo zrušila letecká spoločnosť. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou. V prípade, že zákazník stornuje letenku, ktorá bola uhradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviesť údaje kreditnej karty, ku ktorej týmto automaticky dáva QualiTravel-u svoj súhlas na odpočítanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú cenu po odrátaní storno poplatku leteckou spoločnosťou vráti zákazníkovi v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou priamo dopravca na účet, z ktorého prostredníctvom kreditnej karty bola úhrada uskutočnená, a ktorú použil na úhradu predmetných leteniek. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností, s výnimkou určitých leteckých spoločností, najmä nízko-nákladových leteckých spoločností, ktoré zmeny umožňujú za poplatok. Pokiaľ zmena nie je možná, je zákazník oprávnený len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálne dostupných letov. V prípade stornovania letenky v deň jej vystavenia bude platba poukazovaná na účet zákazníka. Zákazník odsúhlasením VOP súhlasí s takýmto postupom zo strany QualiTravel-u.

Vyplnením údajov, ukončením rezervácie a zaškrtnutím súhlasu s VOP zákazník prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

Čl. III.

Všeobecné ustanovenia

 1. Doručovanie

Letenky a ostatné doklady budú vystavené a odoslané zákazníkovi ihneď po úhrade faktúry za objednanú službu. Úhradou faktúry sa rozumie pripísanie celej fakturovanej sumy za dohodnutú službu na účet QualiTravel-u v deň splatnosti faktúry, prípadne s tým súvisiacich všetkých ďalších objednaných služieb, s prihliadnutím na prípadné zľavy.

Doručovanie sa uskutočňuje podľa vzájomnej dohody výlučne spôsobom:

 • E-mailom - v prípade Letenky vo forme elektronického potvrdenia je zasielaná takáto letenka na e-mailovú adresu, ktorú zákazník QualiTravel-u uvedie. V rámci systému je automaticky overovaná možnosť vystavenia elektronickej letenky. Elektronická letenka bude zaslaná zákazníkovi spolu s itinerárom (rozpisom letov) výhradne na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Zákazník si takéto potvrdenie o elektronickej letenke môže vytlačiť z e-mailu, resp. priamo z www.viewtrip.com v časti "Electronic Ticket Receipt". Prípadné ostatné produkty a s nimi súvisiaca dokumentácia sa spravidla zasiela zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej pošty, ibaže sa QualiTravel rozhodne doručovať dokumentáciu prostredníctvom pošty.

QualiTravel nezodpovedá a nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie prepravnej spoločnosti za prípadne zrušené lety leteckou spoločnosťou, alebo za zmenené časy odletov.

 1. Podmienky úhrady ceny poskytovaných služieb

Zákazník berie na vedomie, že objednanú službu - letenky môže uhradiť spoločnosti QualiTravel nasledovným spôsobom:

 • Bankovým prevodom - QualiTravel vystaví automaticky vygenerovanú zálohovú faktúru a doručí ju dohodnutým spôsobom zákazníkovi. Zálohová faktúra je taktiež súčasťou e-mailu potvrdzujúceho rezerváciu letenky. Zákazník môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti QualiTravel uvedený na faktúre, pričom QualiTravel odporúča z hľadiska rýchlosti prevodu uhradiť platbu zo svojho účtu na účet spoločnosti QualiTravel, ktorý má QualiTravel v rovnakej banke ako zákazník,
 • Priamym vkladom na účet QualiTravel-u - týmto spôsobom je zákazník povinný uhradiť faktúru v prípade, ak pri potvrdení rezervácie v rámci formulára je uvedené, že uskutočniť platbu je potrebné do 24 hodín od potvrdenia rezervácie, v opačnom prípade bude rezervácia zrušená,
 • Iným spôsobom, ktorý umožňujú jednotlivé banky (napr. VUB platbou, Sporopay-om, Tatrapay a pod.),
 • Kreditnou kartou - cez rozhranie dostupné na https://www.qualitravel.sk či už v procese rezervácie alebo neskôr. QualiTravel nezodpovedá za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a celú škodu bude vymáhať od zákazníka. Zákazník berie na vedomie, že platba kreditnou kartou môže prebiehať vo viacerých transakciách. Cenu letenky, letiskové poplatky, cenu alebo časť ceny ostatných produktov môže z kreditnej karty stiahnuť priamo letecká spoločnosť alebo iný dodávateľ služby. Poplatok za vystavenie letenky, doručenie letenky kuriérskou službou alebo časť ceny ostatných produktov môžu byť zákazníkovi z kreditnej karty odúčtovaná samostatnou transakciou. V prípade, že nebude možné uskutočniť ktorúkoľvek transakciu, bude táto skutočnosť zákazníkovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade zákazník povinný uhradiť ešte v deň oznámenia tejto skutočnosti na niektorý z účtov QualiTravel-u v súlade s nasledujúcim bodom týchto všeobecných obchodných podmienok. V opačnom prípade bude rezervácia letu zrušená, bez akéhokoľvek nároku zákazníka na náhradu škody.

Zákazník je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Faktúra je uhradená momentom pripísania celej fakturovanej sumy na ktorýkoľvek účet spoločnosti QualiTravel uvedený vo faktúre. Celková fakturovaná suma musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti QualiTravel uvedený v zálohovej faktúre v pracovné dni pondelok - piatok do 17:00 hod. V prípade, že celková fakturovaná suma bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, QualiTravel si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností alebo podmienok iných dodávateľov služieb - najmä leteckých prepravcov. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si QualiTravel vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku zákazníka na prípadnú náhradu škody v dôsledku zrušenia rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky resp. iných poskytovaných služieb. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady alebo čiastočnej úhrady, bude zákazníkovi pri vrátení platby účtovaný administratívny poplatok. Administratívny poplatok bude zákazníkovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. Zákazník je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

Zákazník súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s dohodnutou formou jej vyhotovenia. V prípade predaja leteniek sa každá platba, ktorú zákazník prevedie na účet QualiTravel, započítava najskôr na úhradu príslušenstva a potom na úhradu letenky.

 1. Osobné údaje

Zákazník potvrdením o súhlase s VOP súčasne udeľuje spoločnosti QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie a to na účely registrácie jeho osobných údajov spoločnosťou QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o., v súvislosti s rezerváciou leteniek. Súčasne súhlasí s tým, aby uvedená spoločnosť jeho osobné údaje spracovávala po dobu 1 roku.

Súčasne vyhlasuje, že na základe súhlasu dotknutej tretej osoby je zákazník oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto dotknutej tretej osoby v rovnakom rozsahu ako sú osobné údaje zákazníka a pre rovnaký účel. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala, iných dodávateľov služieb a zmluvných partnerov QualiTravel-u.

Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Zákazník splnomocňuje QualiTravel na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

 1. Vyhlásenia zákazníka

V prípade akejkoľvek služby, ktorej obsahom je aj sprostredkovanie alebo zabezpečenie leteckej prepravy, zákazník týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami leteckých spoločností uvedených v prílohe VOP a tieto podmienky bez výhrad akceptuje.

Zákazník berie na vedomie, že QualiTravel nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť.

Zákazník súhlasí s prípadným nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov spoločnosti QualiTravel pre vnútorné potreby a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

 1. Reklamácie

QualiTravel zodpovedá zákazníkovi za to, že mu svojou činnosťou ako sprostredkovateľ poskytne možnosť prostredníctvom internetového portálu https://www.qualitravel.sk uskutočniť rezerváciu na ním vybraný let. QualiTravel nezodpovedá zákazníkovi v prípadoch uvedených v týchto VOP a to v prípadoch, keď zodpovedá priamo letecká spoločnosť, pokiaľ došlo ku konaniu, opomenutiu konania alebo k inej činnosti zákazníka, v dôsledku ktorého/ktorej mu vznikla škoda.

V prípade, ak zákazník dodrží všetky podmienky vyplňovania formulára pre rezerváciu, túto skutočnosť vie presne a jednoznačne preukázať a napriek tomu k rezervácii nedošlo, je oprávnený ihneď oznámiť písomne na adresu sídla spoločnosti a súčasne na e-mailovú adresu letenky@qualitravel.sk, že uplatňuje reklamáciu a súčasne uvedie dôvody reklamácie. QualiTravel vybaví reklamáciu bezodkladne, pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom na letenky@qualitravel.sk. V uvedenej lehote oznámi QualiTravel zákazníkovi, či jeho reklamáciu považuje za oprávnenú a dôvodnú alebo neoprávnenú a bezdôvodnú. Pokiaľ QualiTravel uzná reklamáciu za dôvodnú, zaväzuje sa uskutočniť všetky kroky na svoje náklady smerujúce k tomu, aby mal zákazník možnosť uzavrieť s ním vybranou leteckou prepravnou spoločnosť zmluvu o preprave a zakúpiť si letenku a to za rovnakých podmienok, za akých mal zákazník záujem rezervovať si takúto letenku. Pokiaľ to nebude možné, vykoná QualiTravel všetky úkony smerujúce k tomu, aby zákazník mohol uzavrieť prepravnú zmluvu za obdobných podmienok najmä z hľadiska času, miesta odletu a príletu, ceny a pod.

 1. Záverečné ustanovenia

Doručovanie písomností medzi zákazníkom a QualiTravel sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu zákazníka alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak QualiTravel neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu zákazníka, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak zákazník doručovanú korešpondenciu neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho odoslania.

Vízové povinnosti a cestovné doklady - zákazník je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne na vyžiadanie QualiTravel. Rovnako ich klient môže nájsť na http://www.mzv.sk. QualiTravel nezodpovedá za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v dôsledku jeho neinformovanosti o prípadných vízových náležitostiach.

Príloha Všeobecných obchodných podmienok

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny.

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. "Varšavský dohovor" je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.

Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".

Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách, dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.

Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.

Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifách dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.

Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

Lety je potrebné využiť v presnom poradí, v ktorom boli vystavené. Ak dôjde k nenastúpeniu na akýkoľvek úsek letu na letenke, má letecký dopravca právo na okamžité zrušenie nasledovných úsekov letu. To platí bez akejkoľvek náhrady prípadnej škody, ktorá môže v tejto súvislosti klientovi vzniknúť.

Toto obmedzenie sa netýka niektorých nízko-nákladových prepravcov, pri ktorých je vo väčšine možné nevyužiť prvý let a nastúpiť až na let nasledovný. Odporúčame informovať sa o možnosti nevyužitia prvého letu ohľadom konkrétnej rezervácie na call centre QualiTravel-u - 0905 535 190.

Prepravca si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu akejkoľvek osobe, ktorá pri získaní lístka porušila platné zákony alebo tarify, predpisy či nariadenia prepravcu, vydané prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti “Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka batožinového lístka, ktorý podlieha tarifným predpisom.

V prípade dvojitej alebo duplicitnej rezervácie si letecká spoločnosť vyhradzuje právo zrušiť túto rezerváciu bez akéhokoľvek nároku na preplatenie škody, ktorá by týmto vznikla. Za duplicitnú alebo dvojitú rezerváciu sa považuje rezervácia, ktorá bola sprocesovaná v QualiTravel-i alebo inej cestovnej agentúre / cestovnej kancelárii. Qualitravel v tomto prípade nezodpovedá za prípadné komplikácie či náhradu prípadnej škody klienta.

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75 000 USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10 000 alebo 20 000 USD.

Mená prepravcov - účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané.

Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (pred odletová registrácia), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

 • Stlačené plyny - (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.
 • Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.
 • Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.
 • Zápalné tekutiny a pevné látky - zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.
 • Rádioaktívny materiál
 • Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.
 • Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.
 • Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.
 • Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.
 • Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.